Power by YOJI CORPORATION LTD.,PART
88/151 หมู่ 3 ถนนเอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 - 897-5514,02-897-5767 แฟกซ์ 02 - 897-5515 อีเมล์ yojicorp@yahoo.com
 
     |
  HOME  |
 ABOUT US   |
 WEBBOARD   |
PRODUCT LIST
อุปกรณ์ท่อพีวีซี
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
::: :::
ข้อต่อตรง
ข้องอ 90
สามทาง
 • ข้อต่อตรง
 • ข้อต่อตรงบาง
 • ข้อต่อตรงลดบาง
 • ข้อต่อตรง H
 • ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
 • ข้อต่อตรงลด
 • ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น
 • ข้อต่อตรงเกลียวใน
 • ข้อต่อตรงเกลียวใน H
 • ข้อต่อตรงเกลียวนอก
 • ข้อต่อตรงเกลียวนอก H
 • ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง
 • ข้องอ90
 • ข้องอ90 บาง
 • ข้องอ90 ลด
 • ข้องอ90 เชื่อม
 • ข้องอ90 เกลียวใน
 • ข้องอ90 เกลียวใน H
 • ข้องอ90 เกลียวนอก
 • ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง
 • สามทาง
 • สามทางเชื่อม
 • สามทางบาง
 • สามทางลดบาง
 • สามทางลดเชื่อม
 • สามทางลดY
 • สามทางY บาง
 • สามทางY เชื่อม
 • สามทางY ลดบาง
 • สามทางY ลดเชื่อม
 • สามทางTY
 • สามทางTY บาง
 • สามทางลดTY
 • สามทางTY ลดบาง
 • สามทางTY เชื่อม
 • สามทางTY ลดเชื่อม
 • สามทางเกลียวใน
 • สามทางเกลียวในทองเหลือง
ข้อต่อยูเนี่ยน
ถ้วยดักกลิ่น
ฝาครอบ
 • ข้อต่อยูเนี่ยน
 • ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น
 • ข้อต่อลดเหลี่ยม
 • ถ้วยดักกลิ่นรังผึ้ง
 • ถ้วยดักกลิ่นดอกทานตะวัน
 • ไส้ถ้วยดักกลิ่น
 • ฝาครอบมือ
 • ฝาครอบเกลียวใน
 • ข้อต่อตรงเกลียวนอก
ข้องอ 45
ข้อโค้ง
สี่ทาง
 • ข้องอ45
 • ข้องอ45 บาง
 • ข้องอ45 ลด
 • ข้องอ45 เชื่อม
 • ข้องอ45 เกลียวใน
 • ข้องอ45 เกลียวนอก
 • ข้องอ45 เกลียวในทองเหลือง
 • ข้องออากาศลดเชื่อม
 • ข้อโค้ง45 H บาน2
 • ข้อโค้ง45 H ช่วงสั้น ES 2
 • ข้อโค้ง90 H บาน2
 • ข้อโค้ง90 H ช่วงสั้น ES 2
 • ข้อโค้ง11.25 H บาน2
 • ข้อโค้ง22.5 H บาน2
 • ข้อโค้ง22.5 H ช่วงสั้น ES 2
 • สี่ทางเชื่อม
 • สี่ทางTY บาง
 • สี่ทางTY เชื่อม
 • สี่ทางTY ลดเชื่อม
 • สี่ทางY เชื่อม
 • สี่ทางY ลดเชื่อม
ท่อสั้น
หน้าจาน
ยูแทรฟ
 • ท่อสั้นลด
 • ท่อสั้นลดเยื้องศูนย์
 • ท่อสั้นฝาปิดเกลียว
 • ท่อสั้นฝาปิดเกลียว H
 • ท่อสั้นฝาปิดหน้าจานเชื่อม
 • หน้าจานพีวีซี
 • ข้อต่อตรงหน้าจานพีวีซี
 • ท่อสั้นหน้าจานเรียบ
 • ท่อสั้นหน้าจานเรียบช่วงสั้น
 • ท่อสั้นหน้าจาน ES ช่วงสั้น
 • ยูแทรฟ
 • ยูแทรฟมีช่องระบาย
 • พีแทรฟมีช่องระบาย
 • พีแทรฟมีช่องระบาย H
 • เอสแทรฟมีช่องระบาย
ปลั๊กอุด
หัวกันไหล
อื่นๆ
 • ปลั๊กอุดเกลียวนอก
 • หัวกันไหล
 • หัวกันไหลเกลียวนอก
 • กิ๊ปจับท่อ
 • คลิปก้ามปู
 • นิปเปิ้ล
 • หัวกะโหลก
 • แกนถ่ายน้ำ
 • บอลวาล์ว
 • กล่องพักสาย
 • กาวทาท่อ
 • เทปพันเกลียว
 • ตะแกรงกันกลิ่น